22 точки ще гледа Общински съвет-Своге на редовното си януарското заседание

89 преглеждания

То е насрочено за 31 януари

Рдовно заседание ще проведе Общински съвет-Своге на 31 януари г. /петък/. Началният час е 09:30 ч. Местният парламент ще се събере в Заседателната зала на Общината, а проектът на Дневен ред включва 22 точки:

1. Предложение относно изменение наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге. ВНОСИТЕЛИ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ МК „ГЕРБ /СДС/”.

2. Предложение относно приемане Програма за управление на Емил Иванов - Кмет на община Своге „Мандат 2019-2023 година”. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге.

3. Предложение относно съгласуване на предложение за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област - изменение на Плана за регулация (ПР) за промяна на вътрешните регулационни линии между урегулирани поземлени имоти (УПИ) III-За Ел. подстанция, II-За ОЖС и гаражи и ХIХ-За озеленяване и ритуална дейност, като същата е съобразена с изградените електросъоръжения, подпорни стени и масивни огради, обособяване на терен „за озеленяване“ от УПИ XIX-За озеленяване и ритуална дейност и изменение на вътрешно-квартална улица с о.т, 1469-1469а-1470 в кв.61. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге.

4. Предложение относно съгласуване на предложение за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на село Брезе, община Своге, Софийска област - проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за обособяване на нова улица с ОТ 28а-28б-37в-37б, изменение на УПИ VII-39, УПИ VIII-40, УПИ IX-44, УПИ X-44, УПИ XIV-42, УПИ XV-42 и УПИ XVI-41 и обединяване на УПИ XIV-42 и XV-42 в един общ УПИ XIV-42 в квартал 5 на село Брезе, община Своге, област Софийска. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге.

5. Предложение относно приемане бюджета на Община Своге за 2020 година ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге.

6. Предложение относно утвърждаване на формули и правила за разпределение на средствата, получени по стандарти между общинските детски градини и училищата, прилагащи системата на делегиран бюджет за 2020 година. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге

7. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства по реда на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, приета с решение № 121, Протокол № 29 от заседание на ОбС - Своге, проведено на 26.04.2013 г. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге.

8. Предложение относно определяне срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници, броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Своге, условията и реда за разпределянето им между превозвачите, както и определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Общината. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге

9. Предложение относно дофинансиране на превозвачи, изпълняващи задължения за извършване  на обществени услуги на междуселищни пътнически превози по автобусни линии от   утвърдената общинска транспортна схема в слабонаселени планински райони. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге

10. Предложение относно утвърждаване на общинската транспортна схема за обществен превоз на пътници с автобуси в община Своге и определяне на автоспирки в населените места, през  които преминават автобуси, изпълняващи разписания от републиканската и общинската транспортни схеми. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге

11. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в село Томпсън. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге.

12. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в село Искрец. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге.

13. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в село Владо Тричков. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге.

14. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в село гара Бов. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге.

15. Предложение относно продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в град Своге. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге.

16. Предложение относно продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в село Желен. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге.

17. Предложение относно придобиване в собственост на имот, находящ се в село Томпсън. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге.

18. Предложение относно допълване Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година в раздел IV „Под наем“ със земеделски земи. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге.

19. Предложение относно допълване Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година в раздел I „Продажби“. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге.

20. Предложение относно кандидатстване на Община Своге с проектно предложение „Регионална информационна кампания „Живото богатство на Искърското дефиле“ по процедура ВG16М1ОР002-3.019 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България”, ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА”/ОПОС/ 2014-2020 г. ВНОСИТЕЛ: Емил Иванов - Кмет на Община Своге.

21. Предложение относно избор на съдебни заседатели ВНОСИТЕЛ: Емил Младенов - заместник председател ОбС.

22. Питания.

EspressoNews