Общински съвет-Костинброд ще заседава на 6 февруари

601 преглеждания

Дневният ред включва 37 точки

При наситен дневен ред ще заседава Общински съвет-Костинброд на февруарското си заседание. То е насрочено на 06.02.2020 г. /четвъртък/ от 16:00 ч. и ще се проведе в малкия салон на читалище „Иван Вазов -1947”. В Проекта за Дневен ред са включени 37 точки:

1. Докладна записка № 93-00-66/23.01.2020 година, относно: Приемане на бюджета за 2020 година на община Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Всички ПК и ИБФ.

2. Докладна записка № 93-00-79/27.01.2020 година, относно: Приемане  проект за поименен списък на обектите за придобиване на  ДМА, основен  ремонт  и безобектови машини  и  съоръжения  - централна  доставка  с лимитни  средства  за  2020 година и разшифровката на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Всички ПК и ИБФ.

3.Докладна записка № 93-00-73/27.01.2020 година, относно: Приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.       

4.Докладна записка № 93-00-36/17.01.2020 година, относно: Приемане на Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2020 - 2023 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.

5. Докладна записка № 10/23.01.2020 година, относно:  Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на община Костинброд. Вносител: Атанас Тенев - Председател на ОбС. Становища: Комисия по ИБФ.         

6. Докладна записка №93-00-77/27.01.2020 година, относно: Основани възнаграждения на кметове на кметства. Вносител: Трайко Младенов - кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.

7. Докладна записка №93-00-37/17.01.2020 година, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване на недвижим имот, представляващ част от улица в квартал 201 по действащия регулационен план на гр. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.

8. Докладна записка №93-00-38/17.01.2020 година, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване на недвижим имот, представляващ част от улица в квартал 201 по действащия регулационен план на гр. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.

9. Докладна записка №93-00-49/21.01.2020 година, относно: Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, чрез изкупуване дела на община Костинброд от съсобственика - физическо лице. Вносител: Трайко Младенов - кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.

10. Докладна записка №93-00-50/21.01.2020 година, относно: Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, чрез изкупуване дела на община Костинброд от съсобственика - физическо лице. Вносител: Трайко Младенов - кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ.

11. Докладна записка№ 93-00-71/27.01.2020 година, относно: Вземане на решение за отдаване под чрез конкурс на недвижим имот - общинска собственост за поставяне на съоръжение - павилион. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

12. Докладна записка№ 93-00-72/27.01.2020 година, относно: Вземане на решение за отдаване под  наем чрез търг на недвижим имот  общинска собственост. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

13. Докладна записка№ 93-00-80/27.01.2020 година, относно: Вземане на решение за отказ на правото на собственост и предоставяне на имоти придобити по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ, включени в Общинския поземлен фонд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

14. Докладна записка№ 93-00-70/27.01.2020 година, относно: Изменение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища:  Комисия по ИБФ и МС.

15. Докладна записка № 93-00-35/17.01.2020 година, относно: Отпускане на еднократна помощ на социално - слаби лица и подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. Вносител: Трайко Младено- Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ и ЗСМ.

16. Докладна записка №93-00-46/21.01.2020 година, относно: Освобождаване от плащане на такса за ползване услугите на детско заведение за деца, посещаващи детски градини на територията на Община Костинброд за учебната 2019/2020 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ и ОНК.

17. Докладна записка № 93-00-62/23.01.2020 година, относно: Приемане на програма за управление на община Костинброд, мандат 2019-2023 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по МС.

18. Докладна записка № 93-00-61/23.01.2020 година, относно: Приемане отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Костинброд за периода м. юли - м. декември 2019 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по МС.

19. Докладна записка № 09/23.01.2020 година, относно: Приемане отчет за дейността на Общински съвет - Костинброд за периода м. юли - м. декември 2019 година. Вносител: Атанас Тенев - Председател на ОбС. Становища: Комисия по МС.

20. Докладна записка № 08/23.01.2020 година, относно: Приемане план за работа на Общински съвет - Костинброд  за 2020 година. Вносител: Атанас Тенев  Председател на ОбС. Становища: Комисия по МС.

21. Докладна записка № 93-00-45/20.01.2020 година, относно: Именуване на улица с о.т.79а- о.т. 78а - о.т. 26а - о.т.25а - о.т. 2б - о.т. 2 по плана с. Драговищица, общ. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по  МС.

22. Докладна записка № 93-00-47/20.01.2020 година, относно: Именуване на улици  по плана  гр. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по  МС.

23. Докладна записка № 93-00-45/20.01.2020 година, относно: Именуване на улица с о.т.75а- о.т.75б - о.т.75в между квартали 28 и 34А по плана с.Петърч, общ.Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по  МС.

24. Докладна записка № 93-00-866/20.12.2019 година, относно: Приемане на годишен план за младежта  за 2020 година и отчет за  2019 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ЗСМ.

25. Докладна записка № 93-00-34/17.01.2020 година, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на „Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” /МКБППМН / при община  Костинброд за 2019 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ЗСМ.            

26. Докладна записка № 93-00-17/09.01.2020 година, относно: Приемане на отчет за дейността на „Дневен център за работа с деца на улицата”, гр. Костинброд за 2019 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ЗСМ и ОНК.

27. Докладна записка № 93-00-67/24.01.2020 година, относно: Приемане на отчет за дейността на Център за обществена подкрепа „Промяна”, гр. Костинброд за 2019 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ЗСМ и ОНК.

28. Докладна записка № 93-00-54/22.01.2020 година, относно: Изменение на ПУР /план за улична регулация/ за промяна на регулационния план в частта на о.т. 420а пред УПИ V - за кооперативен пазар кв.108а на гр. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд Становища: Комисия по УТ.

29. Докладна записка № 93-00-55/22.01.2020 година, относно: Изменение на ПУР /план за улична регулация/ за промяна на регулационния план в частта на о.т.519 до о.т.876 между  квартали 204 и 195 на гр. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.

30. Докладна записка № 93-00-56/22.01.2020 година, относно: Изменение на ПУР /план за улична регулация/ за промяна на регулационния план в частта между о.т.308, о.т.293 и о.т.310   кв.70 и  кв.215 на гр. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ. 31. Докладна записка № 93-00-57/22.01.2020 година, относно: Изменение на ПУР /план за уична регулация/ за промяна на регулационния план в частта между о.т.18 и о.т.11 кв.32  на гр. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища:   Комисия по УТ.

32. Докладна записка № 93-00-74/27.01.2020 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване/  за склад, офис, ГТП и автомивка в поземлен имот 38978.655.7, местност ,,Белица“, землище на Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.

33. Докладна записка № 93-00-75/27.01.2020 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване/ за жилищно застрояване три сгради в поземлен имот 38978.504.100, местност „Червиляка“, землище на Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.

34. Докладна записка № 93-00-82/27.01.2020 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план / за елементи на техническата инфраструктура - за електрозахранване по общински земеделски  пътища   38978.88.2, 38978.88.7 и 38978.88.14, и 38978.88.9 нива до УПИ VI - 3625, 3626, 3627 кв.239 на гр. Костинброд. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.

35. Докладна записка № 93-00-78/27.01.2020 година, относно: Приемане на Краткосрочна програма на Община Костинброд за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2022 г. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по УТ.

36. Докладна записка № 93-00-89/27.01.2020 година, относно: Приемане на измененията на Наредбата за определяне на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правотоношения в общинските бюджетни структури и дофинасиране на допълнително приета численост в Общинска администрация, независимо от източниците на финансиране и Приложение № 1 към нея. Вносител: Трайко Младенов - кмет на община Костинброд. Становища: Комисия по ИБФ и МС.

37. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук