Откриха реновираната пътна отсечка от село Градец посока село Царичина

177 преглеждания

Дейностите са реализирани по проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд”

С водосвет за здраве, на 20 ноември, бе открита общинска пътна отсечка от село Градец посока село Царичина.

Общата дължина на общинската отсечка е 2,064 км. Това е четвъртият път открит по проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд”, по програма със средства от Държавен фонд „Земеделие” през настоящата 2020 г.  Пътят е един от най-живописните в община Костинброд и е най-използваният маршрут за село Царичина.

Проектът се финансира по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони.

Проектът включва реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на община Костинброд, като обхваща 6 населени места от общо 14-те на територията на общината и е насочен към общо 14 351 души по данни на НСИ, което представлява повече от 85% от населението.

Реконструкцията на пътищата обслужва населението в гр. Костинброд, с. Петърч, с. Градец, с. Царичина, с. Безден и с. Богьовци.

Инвестицията от 5 793 978. 12 лева осигури основен ремонт на следните общински пътни отсечки:

- от „Ломско шосе“ до кв. Шияковци, т.нар. „Ценково“ с обща дължина 1,165 км.

- от село Безден до с. Богьовци с обща дължина 1,332 км.

- от село Петърч до гара Петърч, I- ви етап с дължина на участъка 2,550 км.

- от село Градец посока село Царичина, I- ви етап с дължина на участъка 2,064 км.

- от Ломско шосе посока промишлената зона на гр. Костинброд до прелеза „на Джиев“ с дължина 1,568 километра.

За изпълнение на дейностите по проекта, след проведени процедури за обществени поръчки, са избрани следните изпълнители:

- За осъществяване на консултантски услуги при подготовката и реализацията на проекта - „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ“ ЕООД с управител Нели Керезова;

- За осъществяване на проектантски услуги и авторски надзор по време на строителството - „ГЕОКОМ-М“ ЕООД с управител инж. Христо Христов;

- За осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството - ДЗЗД „ТЕХНО ЛЕВЪЛ - С КОНСУЛТ“, представлявано от Костадинка Панайотова;

- За извършване на строително - монтажните работи по проекта - ДЗЗД „Костинброд пътстрой 2018“ с партньори - „УАЙТФИЙЛД ФИНАНС“ ЕООД, „АТЛАС БАЛКАН“ ООД, „УНИВЕРСАЛ ПРОДУКТ“ ЕООД и представляващ Никола Христов.

На откриването на общинската пътна отсечка присъстваха Трайко Младенов - кмет на община Костинброд, инж. Теодора Гогова и Александър Ненов - заместник-кметове на община Костинброд,  Живко Георгиев - общински съветник, Костадинка Панайотова- строителен надзор от ДЗЗД „ТЕХНО ЛЕВЪЛ - С КОНСУЛТ“, Ивайло Петров - изпълнител на проекта от „АТЛАС БАЛКАН“ ООД, кметове на населените места:  Искра Димитрова - кмет на село Градец и Царичина, Гергана Величкова - кмет на село Опицвет, Искра Лазарова - кмет на село Чибаовци, Борислав Борисов- кмет на село Петърч, Симеон Спасов - кмет на село Голяновци, Бойко Борисов - кмет на село Бучин проходи и  Добри Тодоров - кмет на село Дръмша, Валя Иванова - секретар на общинска администрация, Анита Кръстанова - главен счетоводител, служители на общинска администрация и граждани.

Източник, снимки и видео: Община Костинброд

Откриха реновираната пътна отсечка между селата Безден и Богьовци


 Откриха рехабилитирания участък от път SFO 2406 - края на регулация на село Петърч до гара Петърч

 

 Откриха обновената пътна отсечка от „Ломско шосе“ до кв. „Шияковци“

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук