Работна среща на Регионално управление на образованието София-регион

903 преглеждания

Г-жа Емилия Милушева - зам.-кмет на община Драгоман и г-н Стоян Стоянов - директор на СУ „Христо Ботев“ г-н Стоян Стоянов присъстваха на работна среща на Регионално управление на образованието София-регион. Срещата се проведе на 12.01.2018 г. в Костинброд и бе във връзка с организирането на държавния план-прием в училищата от Софийска област. На нея бяха обсъдени приоритетите на училищата и професионалните гимназии и представена презентация „Балансиран държавен план-прием за учебната 2018/ 2019 г. – в съответствие с потребностите на пазара на труда“.

На работната среща се дискутира и осигуряването на качествено професионално образование и обучение и съответствието му с потребностите на пазара на труда.

 Бяха разгледани важни теми, като:

•Подготовка и приемане изменения на законовата и подзаконовата нормативна уредба за професионално образование и обучение.

•Ранно кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците.

•Регулиране на план-приема съобразно нуждите на бизнеса от специалисти с професионална квалификация.

•Увеличаване на финансирането на професионалните училища, в които обучението е в съответствие с потребностите на пазара на труда.

•Въвеждане надеждни механизми за обратна връзка между резултатите от професионалното образование и обучение и изискванията на бизнеса.

•Повишаване квалификацията на учителите по професионална подготовка в реална работна среда съвместно с бизнеса.

•Разработването на нови учебни програми съвместно с бизнеса.

•Осигуряване съвременно оборудване в учебни лаборатории и работилници за усвояване на знания и умения, които съответстват на очакванията на пазара на труда.

EspressoNews